Finanční správa

07.01.2016 08:47

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy pro 2015/2016

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24)

Pro zdaňovací období 2016 se použije stávající vzor tiskopisu č. 24, který je zejména určen pro poplatníky, kteří budou v roce 2016 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele a slevu za umístění dítěte. Pro zdaňovací období 2016 lze však u ostatních poplatníků použít i předcházející vzory č. 23 – 21, za předpokladu, že budou splňovat náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. • V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 a 2016 se použije tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1 s názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.

 • Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu - tiskopis MFin 5554 – vzor č. 1.

 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (MFin 5459 vzor č. 22), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/1 vzor č.20) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2015. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2015" (MFin 5490/1 vzor č. 15a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmůPříloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (MFin 5530 vzor č. 12 a od částí roku 2016 vzor č. 13). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování" (MFin 5490 vzor č. 16), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (MFin 5531 vzor č. 11).

 • Tiskopis - MFin 5241 vzor č. 10
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2016 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5246 vzor č. 10
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2016 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5460/1 vzor č.20
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015.
 • Tiskopis MFin 5460 vzor č. 23
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2015
 • Tiskopis MFin 5460/A – vzor č. 2
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za zdaňovací období 2015

zdroj