Smlouva o pracovní činnosti

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

..............................., nar./IČ ..................., bytem /
se sídlem ...................................., jednající
..............................................................

(dále jen "zaměstnavatel")

a

................................,
nar. ...................., bytem .....................................          

(dále jen "zaměstnanec")

(v dohodě společně dále jen
"účastníci dohody")

tuto


Dohodu o pracovní činnosti 1


I.

Prohlášení o svéprávnosti

Účastníci dohody si vzájemně prohlašují, že jejich svéprávnost
2
není nijak omezena.


II.

Sjednané práce

 

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat tyto
práce: ..........................


III.

Místo výkonu práce

 

Místem výkonu práce zaměstnance
je provozovna zaměstnavatele na adrese
............................................


IV.


Doba trvání dohody a rozsah vykonávané práce

 

1)               Tato dohoda se
uzavírá na dobu od ............... do ......................

VARIANTA A)

2)        Zaměstnanec bude vykonávat
sjednanou práci pro zaměstnavatele v rozsahu 20 3 hodin týdně,
a to v pracovní dny od ............hod. do ..................hod.

VARIANTA B)

2)             Zaměstnanec bude
vykonávat sjednanou práci pro zaměstnavatele v rozsahu ..... hodin týdně. O
přesném rozvržení pracovní doby se zaměstnavatel domluví se zaměstnancem vždy
nejméně ............ dnů před začátkem sjednané pracovní doby zaměstnance.


V.


Odměna

VARIANTA A)

1)           Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši
............,- Kč měsíčně.

VARIANTA B)

1)                      
            Zaměstnanci náleží za vykonanou práci
odměna ve výši ............,- Kč za hodinu vykonané práce. Zaměstnanec je
povinen předložit zaměstnavateli vždy na konci kalendářního měsíce výkaz
odpracovaných hodin v daném kalendářním měsíci.

2)           Odměna je splatná po vykonání práce, a to vždy k .......
dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo
zaměstnanci právo na odměnu.

VARIANTA A)

3)           Zaměstnavatel bude odměnu vyplácet zaměstnanci
bezhotovostním převodem na účet č. ....................../........ vedený u
..........................; povinnost zaměstnavatele je splněna dnem připsání
odměny na uvedený účet zaměstnance.

VARIANTA B)

3)           Zaměstnavatel bude odměnu vyplácet zaměstnanci v den
splatnosti odměny v hotovosti ve své provozovně, která je zároveň místem výkonu
práce zaměstnance.


VI.

Povinnosti zaměstnance

 

1)           Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně
v pracovní době dle této dohody o pracovní činnosti a dodržovat další
povinnosti stanovené ust. § 301
a násl. zákoníku práce.

2)           Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnost, o kterých se dozví v souvislosti s vykonávanou prací a
které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám 4.VII.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen přidělovat
zaměstnanci práci dle této dohody, vytvářet vhodné pracovní podmínky a platit
zaměstnanci za vykonanou práci za sjednaných podmínek sjednanou odměnu..


VIII.

Zrušení dohody

 

1)           Účastníci této dohody se mohou kdykoli během jejího trvání
písemně dohodnout na jejím zrušení, a to ke sjednanému dni.

2)           Účastníci dohody jsou oprávněni tuto dohodu písemně vypovědět,
a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů od doručení výpovědi druhému
z účastníků dohody.


IX.

Závěrečná ustanovení

 

1)           Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu posledním z účastníků dohody. Účastníci dohody prohlašují, že se
s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné
a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2)           Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména
ust. § 76 zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů.

3)           Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. Tuto dohodu lze měnit jen
písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky dohody.

4)           Ujednání o platbě na účet, jehož číslo je sjednáno ve
smlouvě, může být změněno pouze písemným sdělením zaměstnance doručeným na
adresu zaměstnavatele. Zaměstnavatel je oprávněn žádat o prokázání pravosti písemného
sdělení a v případě důvodných pochyb je oprávněn splnit svoji povinnost
vyplatit odměnu jejím poukázáním na původní číslo účtu. To platí pro jakoukoliv
další změnu čísla účtu.  5

5)           Zaměstnanec tímto prohlašuje, že byl zaměstnavatelem
dostatečně seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
dalšími relevantními právními předpisy. 


 

V........................dne...................
  _


 

 

  V.........................dne...................
 


 

   
 

___________________________


 

zaměstnavatel


 

  
   

__________________________


 

zaměstnanec