Níže uvedeného dne, měsíce,
roku uzavřeli

......................., nar. ................,
bytem ..................

(dále jen "zaměstnavatel")

a

........................, nar. ................, bytem .................           

(dále jen "zaměstnanec")

(ve smlouvě společně dále
jen jako účastníci dohody)

tuto


dohodu o provedení práce

 


I.

Prohlášení o svéprávnosti

Účastníci dohody si vzájemně prohlašují, že jejich svéprávnost[i]
není nijak omezena.


II.

Předmět dohody

Zaměstnanec se podpisem této
dohody zavazuje provést pro zaměstnavatele práci na základě této dohody.

 

III.

Sjednaný druh práce

Sjednaným druhem práce
vykonávané zaměstnancem na základě této dohody je:.............................................................................................
[ii]

IV.


Doba výkonu práce

Zaměstnanec se zavazuje
provést práci v době od................... do ........................, na kterou je tato dohoda uzavírána,
a to v rozsahu ........... hodin [iii].


V.


 Místo výkonu práce

Místem pro výkon
práce
na základě této dohody je......................................


VI.

Odměna

1)           Účastníci této dohody se dohodli, že zaměstnanci náleží
odměna za práci provedenou na základě této dohody ve výši ................,- Kč za 1
hodinu práce.

2)           Zaměstnanec je povinen nejpozději do ..........dnů od skončení
provádění práce předložit zaměstnavateli výkaz odpracovaných hodin.

VARIANTA A)

3)           Zaměstnavatel odměnu vyplatí zaměstnanci bezhotovostním převodem
na účet č. ....................../........ vedený u ..........................;
povinnost zaměstnavatele je splněna dnem připsání odměny na uvedený účet zaměstnance.

VARIANTA B)

3)           Zaměstnavatel odměnu vyplatí zaměstnanci v den
splatnosti odměny v hotovosti ve své provozovně, která je zároveň místem výkonu
práce zaměstnance.


VII.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen
zejména

-         
vytvořit zaměstnanci
podmínky pro řádný výkon práce dle této dohody,

-         
poučit zaměstnance
o povinnosti dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k jím prováděné
práci, zejména obecné právní předpisy a interní předpisy zaměstnavatele týkající
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

-         
zaplatit zaměstnanci
za vykonanou práci za sjednaných podmínek sjednanou odměnu.


VIII.

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen zejména

-         
vykonat práci
na základě této dohody řádně,

-         
dodržovat právní
a jiné předpisy vztahující se k jím prováděné práci, zejména obecné právní
předpisy a interní předpisy zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

-         
chránit svěřené
prostředky před zničením či znehodnocením,

-         
vykonat práci
osobně.


IX.

Cestovní náhrady

Varianta A/

Účastníci této dohody si
sjednávají, že zaměstnanci náleží kromě sjednané odměny cestovní náhrady podle § 152 a násl. zákoníku
práce.

Varianta B/

Účastníci této dohody si
sjednávají, že zaměstnanci s ohledem na druh vykonávané práce nenaleží
cestovní náhrady podle § 152
a násl. zákoníku práce.


X.

Ukončení pracovněprávního vztahu

1)           Pracovněprávní vztah vzniklý na základě této dohody mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem zaniká uplynutím doby, na kterou byla práce dle
této dohody sjednána; může zaniknout též písemnou dohodou účastníků či
odstoupením z důvodu uvedeného v následujícím odstavci.

2)           Kterýkoli z účastníků dohody je oprávněn písemně
odstoupit od této dohody z důvodu, pro který by byl oprávněn k okamžitému
zrušení pracovního poměru podle zákoníku práce.

3)           Pro výpověď dohody o
provedení práce se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží.


XI.

Závěrečná ustanovení

                                  

1)           Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu posledním z účastníků dohody. Účastníci dohody prohlašují, že se
s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné
a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek

2)           Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanovením § 75 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů.

3)           Tuto dohodu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma
účastníky dohody.

4)           Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

5)           Zaměstnanec tímto prohlašuje, že byl zaměstnavatelem seznámen
s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalšími, pro druh
sjednané práce, kterou pro zaměstnavatele na základě této dohody bude vykonávat,
relevantními právními předpisy.  
V .......... dne .........                                       V ............dne .......................................                                       ................................

 zaměstnavatel                                                       zaměstnanec

[i] V případě zaměstnavatele-právnické osoby namísto
prohlášení o svéprávnosti bude úvodní ustanovení dohody obsahovat prohlášení
osoby oprávněné jednat jménem společnosti, popř. za společnost, že je oprávněná
jednat jménem společnosti či za společnost.[ii] Na tomto místě je třeba přesně specifikovat sjednaný
druh práce, jež je předmětem dohody o provedení práce.[iii] Podle § 75 zák. práce je nejvyšší možný rozsah práce
na základě této dohody 300 hodin.